Παιδοδοντία

Παιδοδοντία

ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ :

Είναι τα πρώτα δόντια του ανθρώπου, είκοσι (20) στο σύνολό τους, τα οποία αρχίζουν να εμφανίζονται στο στόμα του παιδιού τον έβδομο μήνα, μετά την γέννηση και η ανατολή τους συμπληρώνεται περίπου τον εικοστό τέταρτο μήνα (η εμφάνιση μέσα στο στόμα και των είκοσι νεογιλών δοντιών) Μέχρι την ηλικία των 6 -7 χρόνων διατηρούνται στη στοματική κοιλότητα, οπότε αρχίζει η σταδιακή απόπτωσή τους και η αντικατάσταση από τα μόνιμα δόντια, τα οποία είναι συνολικά τριάντα δύο (32) Το τελευταίο νεογιλό δόντι πέφτει από το στόμα περίπου στην ηλικία των 12 χρόνων
Η χρονολογική ανάπτυξη των νεογιλών δοντιών είναι :

6ος μήνας κεντρικοί τομείς κάτω γνάθου
10ος μήνας κεντρικοί τομείς άνω γνάθου
11ος μήνας πλάγιοι τομείς άνω γνάθου
13ος μήνας πλάγιοι τομείς κάτω γνάθου
16ος μήνας πρώτοι γομφίοι άνω και κάτω γνάθου
19ος μήνας κυνόδοντες άνω και κάτω γνάθου
27ος μήνας δεύτεροι γομφίοι κάτω γνάθου
30ος μήνας δεύτεροι γομφίοι άνω γνάθου

Η χρονολογική ανάπτυξη των μονίμων δοντιών είναι :

6ος - 7ος χρόνος κεντρικός τομέας κάτω γνάθου,
πρώτος γομφίος άνω γνάθου,
πρώτος γομφίος κάτω γνάθου
7ος - 8ος χρόνος κεντρικός τομέας άνω γνάθου
πλάγιος τομέας κάτω γνάθου
8ος – 9ος χρόνος πλάγιος τομέας άνω γνάθου

10ος – 11ος χρόνος πρώτος προγόμφιος άνω γνάθου

10ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας κάτω γνάθου
πρώτος προγόμφιος κάτω γνάθου
δεύτερος προγόμφιος άνω γνάθου

11ος – 12ος χρόνος κυνόδοντας άνω γνάθου
δεύτερος προγόμφιος κάτω γνάθου

12ος – 13ος χρόνος δεύτερος γομφίος άνω γνάθου
δεύτερος γομφίος κάτω γνάθου

17ος – 21ος χρόνος τρίτος γομφίος άνω γνάθου
τρίτος γομφίος κάτω γνάθου

Ενδείξεις εξαγωγής νεογιλών δοντιών :

1. Νεογιλά δόντια κατεστραμμένα των οποίων η θεραπεία και αποκατάσταση δεν είναι εφικτή
2. Περιπτώσεις οξέων φατνιακών αποστημάτων
3. Περιπτώσεις κατάγματος των ριζών μετά από τραυματισμό
4. Παρατεταμένη παραμονή ενός νεογιλού δοντιού
5. Παρεμπόδιση ανατολής μονίμου δοντιού